Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Våra myndigheter

Förordningen om transport av farligt gods anger olika ansvarsområden för olika myndigheter. Bland annat finns det utsedda transportmyndigheter (MSB för landtransporter och Transportstyrelsen för sjö- och flygtransporter), vilket innebär att utsedd myndighet har ett ansvar för den lagstiftning som reglerar farligt gods inom avsett transportslag. Dessutom anges det i förordningen vilka som är behöriga myndigheter för olika områden vad gäller internationella transporter, samt vilka myndigheter som har rätt att utföra tillsyn.

Här finner ni en sammanfattad information om de myndigheter som har anknytning till transport av farligt gods:

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har bland annat till uppgift att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Frågor som berör transport av farligt gods hamnar ofta också under frågor som rör säkerhet i arbetsmiljön och regler under arbestmiljölagstiftningen. Exempelvis när det gäller stationära tryckkärl eller krav på skyddsutrustning och märkning på lager och terminaler.

Till Arbetsmiljöverkets hemsida

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och har övertagit de uppgifter som bland annat låg på Smittskyddsinstitutet. Detta innebär att myndigheten bland annat har till uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. När det gäller transport av farligt gods finns samverkansfrågor runt krav för transport av klass 6.2.

Till Folkhälsomyndighetens hemsida

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är expertmyndighet för kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper och svarar också för tillsynen över tillverkare och importörer av sådana produkter. Bestämmelser rörande säkerhetsdatablad och märkning av farliga ämnen är områden som ofta även måste beaktas i samband med transport av farligt gods.

Till Kemikalieinspektionens hemsida

Kustbevakningen

Kustbevakningen är tillsynsmyndighet för farligt gods i hamnars landområden som är avsedda för vidare transport och på Transportstyrelsens begäran även över sjötransporter av farligt gods.

Till Kustbevakningens hemsida

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen kan föreskriva om lokala trafikföreskrifter där det kan finnas restriktioner för transport av farligt gods.

Länsstyrelserna har rätt att utfärda lokala trafikföreskrifter för att förbjuda transportvägar för farligt gods inom deras geografiska ansvarsområden. Länsstyrelserna rekommenderar även lämpliga transportvägar för dessa transporter samt vilka parkeringsplatser som bör användas vid exempelvis vila. Det innefattar även beslut om restriktioner för transport av farligt gods i tunnlar och, om tillämpligt, vilken tunnelkategori A-E som tunneln tillhör.

Ett annat område som ofta berörs är transporter av farligt avfall. En hel del farligt avfall är också klassificerat som farligt gods. Transport av farligt avfall kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Till Länsstyrelsernas hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB är transportmyndighet med ansvar för lagstiftningen för transport av farligt gods på väg och järnväg. Det innebär bland annat att MSB ger ut föreskrifterna ADR-S och RID-S. Dessutom är MSB behörig myndighet för landtransporter, med undantag för de områden som faller under Polisen och SSM.

MSB är också utsedd tillsynsmyndighet för säkerhetsrådgivare, transportabla tryckbärande anordningar samt transportskydd. När det gäller säkerhetsrådgivare så skall anmälan om utpekad säkerhetsrådgivare ske till MSB.

Till MSB:s hemsida

Polisen

Polisen är tillsynsmyndighet för landtransporter av farligt gods ,utom för järnvägstransporter.

Polisen är också behörig myndighet när det gäller:

  • tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,
  • underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och
  • medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods.

Polismyndigheten ska i dessa frågor samråda med räddningstjänsten

Till Polisens hemsida

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)har ett ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Inom transport av farligt gods så är det transporter av radioaktiva ämnen som faller in under SSM:s ansvarsområde. SSM är behörig myndighet för transport av radioaktiva ämnen med alla transportslag, dessutom är SSM utsedd att utöva tillsyn över transporter med radioaktiva ämnen med samtliga transportslag.

Till Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är transportmyndighet med ansvar för lagstiftningen som reglerar transport av farligt gods till sjöss och i luften, bland annat ansvar för implementering av IMDG-koden respektive ICAO-TI. Dessutom är Transportstyrelsen behörig myndighet för sjö- och lufttransporter med farligt gods, med undantag för de områden som faller under SSM.

Transportstyrelsen är också utsedd tillsynsmyndighet för järnvägs-, sjö- och lufttransporter.

Till Transportstyrelsens hemsida

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90