Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet syftar till att en leverantör ska ge mottagaren ge information om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. De flesta produkter som klassificeras som farligt gods faller in under kraven om säkerhetsdatablad, vilket innebär att detta dokument är oerhört viktigt för den som iordningställer eller hanterar farligt gods. Vem som är skyldig att tillhandahålla dessa säkerhetsdatablad framgår av reglerna om säkerhetsdatablad som återfinns i Reach-förordningens avdelning IV (Information i distributionskedjan).

Säkerhetsdatabladen ska vara uppbyggt i följande 16 standardiserade avsnitt och innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö.

1.    Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
2.    Farliga egenskaper.
3.    Sammansättning/information om beståndsdelar.
4.    Åtgärder vid första hjälpen.
5.    Brandbekämpningsåtgärder.
6.    Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
7.    Hantering och lagring.
8.    Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
9.    Fysikaliska och kemiska egenskaper.
10.  Stabilitet och reaktivitet.
11.  Toxikologisk information.
12.  Ekologisk information.
13.  Avfallshantering.
14.  Transportinformation.
15.  Gällande föreskrifter.
16.  Annan information.
 

Läs mer om säkerhetsdatablad i kemikalieinspektionens faktablad.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat en vägledning om att sammanställa säkerhetsdatablad.Hämta Echas vägledning om säkerhetsdatablad.

Vi kan hjälpa Er att granska och även ta fram säkerhetsdatablad för de produkter som ni omfattas av.

Kontakta oss för mer information.

 

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90