Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

 • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
 • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

 • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Transportskyddsplan

Enligt ADR, kapitel 1.10 så ska företag som skickar eller transporterar ämnen med hög riskpotential, över vissa mängder, upprätta en transportskyddsplan. Krav på transportskyddsplan finns även för övriga transportslag, vilket ska tas i beaktande när man tittar på andras säkerhetsregler (exempelvis bestämmelser enligt lagen om Luftfartsskydd).

En transportskyddsplan ska bland annat omfatta:

 • hur man fördelat ansvaret inom transportskyddsområdet till personer
 • en förteckning över sådant farligt gods som hanteras inom verksamheten
 • översikt över rutiner och bedöming av risker mot kränkning av skyddet
 • åtgärder för att minska riskerna
 • metoder för rapportering vid hot
 • åtgärder för att säkerställa det fysiska skyddet
 • anordningar och utrustning som används för skydd mot stöld eller annat tillgrepp

Vi kan hjälpa er med att analysera och ta fram lämpliga transportskyddsplaner för er verksamhet.

Kontakta oss för mer information.

Ämnen med högriskpotential

Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål)

 • Riskgrupp 1.1
 • Riskgrupp 1.2
 • Riskgrupp 1.3
 • Riskgrupp 1.4 ( UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456)
 • Riskgrupp 1.5

Klass 2 (Gaser)

 • Brandfarliga gaser (avser endast tanktransport > 3000 liter)
 • Giftiga gaser (de som innehåller endast klassificeringsbokstäverna T, TF, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare)

Klass 3 (Brandfarliga vätskor)

 • Okänsliggjorda flytande explosivämnen
 • PG I och PG II (avser endast tanktransport > 3000 liter)

Klass 4.1 (Brandfarliga fasta ämnen)

 • Okänsliggjorda flytande explosivämnen

Klass 4.2 (Självantändande ämnen)

 • PG I (avser endast tanktransport > 3000 liter)

Klass 4.3 (Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten)

 • PG I (avser endast tanktransport > 3000 liter)

Klass 5.1 (Oxiderande ämnen)

 • PG I (avser endast vätskor vid tanktransport > 3000 liter)
 • Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner eller -suspensioner eller -geler

Klass 6.1 (Giftiga ämnen)

 • PG I

Klass 6.2 (Smittförande ämnen)

 • Smittförande ämnen i kategori A (UN 2814 och 2900, förutom animalt material)

Klass 7 (Radioaktiva ämnen)

 • Ämnen vars aktivitet är lika med eller högre än 3000 x A2 (per kolli)
 • Ämnen vars aktivitet överstiger vissa givna gränser för radionukliden
 • OBS! Ämnen som omfattas av kärntekniklagen berörs av  krav på fysiskt skydd enligt den lagstiftningen

Klass 8 (Frätande ämnen)

 • PG I (avser endast tanktransport > 3000 liter

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90