Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

  • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
  • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

  • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för människor, djur eller omgivande miljö. Med omgivande miljö menas annat gods, fordon/transportmedel, luft, mark, byggnader, vatten och naturmiljö.

Klassificering

Farligt gods klassificeras enligt kriterierna i FN:s modellregler där man delar in farligt gods i olika klasser beroende på dess farokaraktär.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftig ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Inom de olika faroklasserna finns kriterier för att fastställa graden av fara inom faroklassen. För klasserna 3, 4, 5.1, 6.1, 8 och 9 tillämpas, för detta ändamål, ett system med förpackningsgrupper enligt följande modell:

Förpackningsgrupp I Mycket farligt
Förpackningsgrupp II Farligt
Förpackningsgrupp III Mindre farligt

Identifiering med UN-nr och transportbenämning

Varje ämne eller föremål som klassificeras ska tilldelas ett så kallat UN-nr (ett fyrställigt nummer) och en officiell transportbenämning (Proper Shipping Name). Vissa kända ämnen och föremål har tilldelats unika benämningar (t ex BENSIN), medan många andra ämnen och blandningar av ämnen faller in under så kallade samlingsbenämningar (t ex ALKOHOLER, N.O.S.).

För farliga ämnen ställs det krav på säkerhetsdatablad (SDB) i vilket transportklassificeringen framgår under avsnitt 14.

Har du UN-nr eller en benämning kan du få mer information för ditt ämne eller föremål på "ADR checklista"

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90