Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr

Produkter

Ingen produkt har lagts i varukorgen.

Utbildningar

Ingen kurs har lagts i varukorgen.
Pris exkl. moms: 0 kr
Inkl. moms: 0 kr

Contact

Kontakta oss direkt eller ring 054-400 11 90

Vad händer sen?

 • Ditt ärende behandlas direkt och någon av våra medarbetare kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.
 • Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert!

 • Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte lämnas ut till tredje part.

Miljö & Kvalitet

För oss på DGM är det grundläggande att alltid arbeta med omsorg för miljön och verka för ett hållbart globalt samhälle. Vi arbetar alltid för en ökad säkerhet inom flygfrakt samt att se till att våra produkter och tjänster bidrar till en högre säkerhet vid hantering och transport av farligt gods.

På DGM sätter vi kunden i fokus och vi arbetar med ständiga förbättringar i alla våra processer. Vi värdesätter även vår egen arbetsmiljö och arbetar för ständiga förbättringar då vi ser medarbetarnas engagemang och välbefinnande som en tillgång för vårt arbete.

Ledningssystemets omfattning

DGM Sverige AB har ett fastställt ledningssystem för säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö vilket har sin grund i fastställda policys.

Våra policys syftar till att vi kontinuerligt ska verka för att minimera påverkan på miljö, arbeta för hållbara lösningar, svara upp till våra intressenters förväntningar och att ständigt förbättra våra processer.

Vårt dokumenterade ledningssystem visar hur vi inom DGM systematiskt arbetar för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss från våra kunder, vår personal och andra intressenter.

Vårt ledningssystem omfattar hela vår verksamhet och våra kontor i Göteborg, Landvetter, Stockholm-Arlanda och Malmö.

Ledningssystemet omfattar även kraven som ställs på ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ta del av vår:

Arbetsmiljöpolicy

På DGM betraktas hälsa och välbefinnande hos medarbetarna som en tillgång i företaget då en hög arbetsmotivation och låg frånvaro skapar direkta vinster.

Genom vårt friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bedrivas att vi ständigt förbättrar vår arbetsmiljö för att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare

Miljöpolicy

Som leverantör av tjänster och produkter inom transport av farligt gods har vi alltid siktet inställt på att förbättra miljön både på kort- och lång sikt.

Med vår kompetens och vår verksamhet ska vi bidra till ökad säkerhet och förebyggande av risker att farliga ämnen orsakar skada på miljö och egendom.

Vi ska i all vår verksamhet:

 • följa gällande lagar och normer
 • föredra miljövänliga transportalternativ i samband med tjänsteresor
 • verka för minskad energianvändning på våra arbetsplatser
 • verka för god avfallssortering
 • använda miljövänliga emballage och produkter vid utförandet av våra tjänster
 • föredra miljöcertifierade leverantörer
 • regelbundet utvärdera och förbättra vår miljöpolicy och vårt miljöprogram.

Kvalitetspolicy

Som leverantör av tjänster och produkter inom transport av farligt gods ska vi alltid  

 • Sätta kunden och dennes behov i fokus
 • Arbeta för att uppfylla de krav som ställs från kunder, ägare, myndigheter och andra intressenter
 • Utvärdera resultat och arbeta för att ständigt förbättra och anpassa vår verksamhet mot uppsatta mål för utbildning och konsultation, operations samt produktförsäljning
 • Ha en kompetent, trygg och motiverad personal med medvetenhet att varje beslut och varje handling påverkar kvaliteten på vårt arbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete ska uppfylla kraven för certifiering enligt ISO 9001:2015.

Säkerhetspolicy

Vi ska alltid agera i enlighet med nationella och internationella bestämmelser för att skydda människor, miljö och egendom mot de risker eller olagliga aktiviteter som kan uppstå i samband med vår verksamhet.

Vi ska hantera våra kunders gods på ett effektivt och säkert sätt och, i enlighet med gällande lagar och regler, skydda kundens integritet.

Vi ska också verka för ständiga förbättringar när det gäller säker arbetsmiljö och alltid vidta alla tillämpliga åtgärder för att skydda människa, miljö och egendom från externa risker.

 

Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring oss direkt!

054-400 11 90