Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet syftar till att en leverantör ska ge mottagaren ge information om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. De flesta produkter som klassificeras som farligt gods faller in under kraven om säkerhetsdatablad, vilket innebär att detta dokument är oerhört viktigt för den som iordningställer eller hanterar farligt gods. Vem som är skyldig att tillhandahålla dessa säkerhetsdatablad framgår av reglerna om säkerhetsdatablad som återfinns i Reach-förordningens avdelning IV (Information i distributionskedjan).

Säkerhetsdatabladen ska vara uppbyggt i följande 16 standardiserade avsnitt och innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö.

1.    Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
2.    Farliga egenskaper.
3.    Sammansättning/information om beståndsdelar.
4.    Åtgärder vid första hjälpen.
5.    Brandbekämpningsåtgärder.
6.    Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
7.    Hantering och lagring.
8.    Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
9.    Fysikaliska och kemiska egenskaper.
10.  Stabilitet och reaktivitet.
11.  Toxikologisk information.
12.  Ekologisk information.
13.  Avfallshantering.
14.  Transportinformation.
15.  Gällande föreskrifter.
16.  Annan information. 

Mer information om de olika delarna kan ni få genom att ladda ned Kemikalieinspektionens faktablad.

Ni kan läsa mer om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens och ECHA:s informationsblad och vägledningar som ni finner på länkarna nedan.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526