Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Klassificering

Farligt gods klassificeras enligt kriterierna i FN:s modellregler där man delar in farligt gods i olika klasser beroende på dess farokaraktär.

Klass Förklaring
1 Explosiva ämnen och föremål
        
2 Gaser
    
3 Brandfarliga vätskor
4.1 Brandfarliga fasta ämnen
4.2 Självantändande ämnen
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
5.1 Oxiderande ämnen
5.2 Organiska peroxider
6.1 Giftiga ämnen
6.2 Smittförande ämnen
7 Radioaktiva ämnen
        
8 Frätande ämnen
9 Övriga farliga ämnen och föremål
  

Inom de olika faroklasserna finns kriterier för att fastställa graden av fara inom faroklassen. För klasserna 3, 4, 5.1, 6.1, 8 och 9 tillämpas, för detta ändamål, ett system med förpackningsgrupper enligt följande modell:

  • Förpackningsgrupp I Mycket farligt
  • Förpackningsgrupp II Farligt
  • Förpackningsgrupp III Mindre farligt


Identifiering med UN-nr och transportbenämning

Varje ämne eller föremål som klassificeras ska tilldelas ett så kallat UN-nr (ett fyrställigt nummer) och en officiell transportbenämning (Proper Shipping Name). Vissa kända ämnen och föremål har tilldelats unika benämningar (t ex BENSIN), medan många andra ämnen och blandningar av ämnen faller in under så kallade samlingsbenämningar (t ex ALKOHOLER, N.O.S.).

För farliga ämnen ställs det krav på säkerhetsdatablad (SDB) i vilket transportklassificeringen framgår under avsnitt 14.

Har du UN-nr eller en benämning kan du få mer information för ditt ämne eller föremål på ”ADR checklista”.

0

Kontakt & support

Vi finns här för att hjälpa dig som kund! Du är varmt välkommen att kontakta oss på valfritt sätt som passar dig bäst.

Har du inget supportavtal?

Säkra tillgång till kompetens och stöd redan idag. Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till vår supportavdelning där du får hjälp  i frågor som rör farligt gods. Vår support är alltid bemannad säkerhetsrådgivare  som svarar på dina frågor både via telefon och mail.

Vad händer sen?
Ditt ärende behandlas direkt och vi kommer att kontakta dig senast följande arbetsdag.

Vi bokar in ett personligt möte med dig om du är intresserad av våra tjänster.

Helt säkert
Vi garanterar att dina kontaktuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra kontor

DGM Sverige är verksamma från fyra olika kontor.

Kontaktuppgifter
Göteborg – Landvetter Kontaktuppgifter & personal
Göteborg – Hisingen Kontaktuppgifter & personal
Stockholm – Arlanda Kontaktuppgifter & personal
Malmö Kontaktuppgifter & personal

DGM Sverige AB
Org.nummer: 556598-2526